Hvidovre Kommunes Handicappolitik

Hvidovre Kommunes handicappolitik blev vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 27.3.2012. Læs om processen på denne side hvor du også kan læse den fulde version af Hvidovre Kommunes Handicappolitik og et sammendrag af Handicappolitikken.

Hvordan blev Hvidovre Kommunes Handicappolitik til ?

Hvidovre Kommune og Handicaprådet har i fællesskab udarbejdet Hvidovre Kommunes handicappolitik. Der blev efterfølgende udarbejdet et sammendrag af handicappolitikken, der er kortere og mere læsevenlig.

Hent Hvidovre Kommunes Handicappolitik og baggrundsrapport i pdf

Hent Hvidovre Kommunes Handicappolitik - et sammendrag oktober 2012

Hent Hvidovre Kommunes Handicappolitik - juni 2012

Hent baggrundsrapport for handicappolitikken 'Dialog om Handicappolitik' udarbejdet på grundlag af drøftelser på åbent dialogmøde 30.10.2008

Processen bag Handicappolitikken 

Siden 1. maj 2006 har Handicaprådet været i funktion. Fra starten var der enighed om at iværksætte et procesorienteret forløb omkring tilvejebringelsen af en handicappolitik. Derfor besluttede rådet at inddele arbejdet med at få til vejebragt en handicappolitik i fire overordende faser.

1.Vidensindsamling - hvad er der af eksisterende tilbud i Hvidovre
2.Dialog med borgerne om handicapolitik i Hvidovre Kommune
3.Politisk godkendelse af arbejdet med Handicapolitik
4.Udarbejdelse af handicapolitikken

Fase 1 Vidensindsamling

Handicaprådet har siden rådets start i 2006 indsamlet viden om eksisterende tilbud i Hvidovre målrettet borgere med forskellige handicap. Den indsamlede viden kan findes i rådets referater i perioden 2006-2009. Udover vidensindsamling om Hvidovres eksisterende tilbud deltog Handicaprådet også i forskellige konferencer og kurser om handicappedes muligheder og forhold.

Fase 2 Dialog med borgerne

Handicaprådet afholdte i forbindelse med fase 2 et åbent dialogmøde i efteråret 2009 om Handicappolitik i Hvidovre. Dialogmødet var en stor succes. Fremmødet var langt over forventet og der kom mange inspirerende og tankevækkende synspunkter frem i dialoggrupperne på mødet.

På Dialogmødet visualiserede Handicaprådet nogle af de problemstillinger handicappede borgere møder i hverdagen ved hjælp af en handicapsluse som samtlige mødedeltagere skulle igennem for at komme ind. På baggrund af dialogmødet har Handicaprådet udarbejdet en rapport som indeholder de mange synspunkter og idéer der kom frem på dialogmødet. 
Læs baggrundsrapporten ' Dialog om Handicappolitik'

Fase 3 Politisk godkendelse af arbejdet med handicappolitik

Kommunalbestyrelsen besluttede 26. april 2011, at starte arbejdet med udarbejdelse af Handicappolitik for Hvidovre Kommune. Tidsfristen for arbejdet blev fastlagt til 31. oktober 2011, hvor Kommunalbestyrelsen skulle godkende Hvidovres Handicappolitik. Der blev nedsat en tværgående arbejdsgruppe med repræsentanter fra samtlige af kommunens forvaltninger.

Fase 4 Handicappolitik udarbejdes med borgerinput

Handicaprådet ønskede undervejs i arbejdet med politikken mulighed for at afholde en borgerhøring af udkast til handicappolitikken. Dette godkendte Kommunalbestyrelsen med beslutning af 23. august 2011 hvor deadline for handicappolitikken blev udskudt til udgangen af marts 2012.

Handicaprådet blev løbende inddraget i udarbejdelsen af politikken og fik mulighed for at afgive kommentarer løbende til de skrevne afsnit, ligesom processen og de foreløbige skrevne afsnit blev behandlet på de ordinære rådsmøder.

Det blev besluttet at afholde et åbent borgermøde om handicappolitikken, og i tiden frem til borgermødet blev der indsamlet borgerinput til politikarbejdet. Der blev således opsat fire fysiske dialogkasser i kommunen til borgerinput ligesom der blev oprettet en elektronisk dialogkasse på kommunens hjemmeside. De kom en del input, særligt i de fysiske dialogkasser, og deblev inddraget i arbejdet med at formulere kommunens handicappolitik.

Der blev 19. januar 2012 afholdt et velbesøgt borgermøde hvor udkast til handicappolitikken blev fremlagt og diskuteret. Efterfølgende blev handicappolitikken justeret, afsnit for afsnit, i samarbejde med handicaprådets medlemmer.

Udkast til den endelige handicappoltik blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen 27. marts 2012 hvor Handicappolitik for Hvidovre Kommune blev endeligt vedtaget.